ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวยหลักล้านผ่าน BLOG marketing

ผู้แต่ง: อนุชา ลีวรกุล

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บล็อกสามารถเปนเครื่องมือการตลาดที่สามารถชวยการการตัดสินใจหรือแกไขปญหาตางๆ ในการทำธุรกิจหรือคาขายไดตรงจุดมากขึ้น การใชบล็อกเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกคาไดทั่วถึงมากขึ้น ทำใหธุรกิจของคุณเปนที่รูจักมากขึ้น แถมยังสามารถประหยัดคาสื่อโฆษณา คาโทรศัพท หรือคาโทรสาร และลดจำนวนอีเมลรอยแปดสิบคำถามไดอีกมากมาย เพียงมีบล็อก ลูกคาหรือพนักงานของคุณ ก็มีที่ใหชุมนุมปรึกษาหรือถกปญหากันเอง คุณแคนั่งฟงความเห็นซึ่งจะกลายเปนขอมูลที่มีประโยชน สุดทายแลวบล็อกจะทำใหบริษัทหรือธุรกิจหางรานของคุณมีที่อยูเปนหลักแหลงเปนศูนยกลางใหคนทั่วไปไดเขามาหาขอมูล และแสดงความคิดเห็นไดอยางสะดวกรวดเร็วตลอด 7 วัน และ 24 ชั่วโมง