ข้อมูล eBook

ชื่อ: Hello AEC เกาหลี

ผู้แต่ง: อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวเกาหลี “เรื่องน่ารู้สำหรับแรงงานไทย” สำหรับผู้สนใจไปทำงานที่ประเทศเกาหลี เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ กับประเทศเกาหลี