ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การจัดทำบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตของพืชผลการเกษตร

สำนักพิมพ์: ศูนย์หนังสือ สวทช.

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"บัญชีรายการวัฏจักรชีวิต หรือ Life Cycle Inventory (LCI) ของผลิตภัณฑ์สามารถช่วยให้ทราบได้ว่า กระบวนการใดหรือวัตถุดิบใดในการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การขอรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม และเป็นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปีต่อๆ ไปได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการจึงริเริ่มจัดทำ LCI กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการจัดทำ LCI ของพืชผลการเกษตรจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะจัดทำ LCI ได้ทราบวิธีการที่ถูกต้องและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้ได้ LCI ที่มีคุณภาพ"